Thông báo cập nhật tỷ giá mới nhất

Tỷ giá cập nhật liên tục theo thứ tự mới nhất lên trên cùng
+ Tỷ giá tăng sẽ thông báo khách hàng 03-07 ngày trước khi áp dụng
+ Tỷ giá giảm sẽ áp dùng ngay sau khi thông báo giảm

Easyorder thông báo (3-6-2015)
v/v Thay đổi tỷ giá Tệ / Vnđ
Tỷ giá VND/CNY chính thức tăng 20đ áp dụng từ ngày 03-06-2015 đến khi có thông báo tiếp theo. 
Cụ thể mức quy đổi mới sẽ như sau:

đơn 0 < 1
000 tệ tỷ giá quy đổi 3600đ / tệ
đơn 1k - 
3000 tệ tỷ giá quy đổi 3590đ / tệ
đơn 3k - 10k tỷ giá quy đổi 3580đ/ tệ
đơn > 10k tệ có tỷ giá quy đổi 3570đ/ tệ

Mọi thanh toán thực hiện kể từ 0h ngày 03-06-2015 đều áp dụng mức quy đổi này.
Tỷ giá này sẽ áp dụng cho đến khi có thông báo chính thức mới nhất.

EasyOrder trân trọng thông báo

Easyorder thông báo (15-3-2015)
v/v Thay đổi tỷ giá Tệ / Vnđ
Tỷ giá VND/CNY chính thức tăng 20đ áp dụng từ ngày 15-03-2015 đến khi có thông báo tiếp theo. 
Cụ thể mức quy đổi mới sẽ như sau:

đơn 0 < 1
000 tệ tỷ giá quy đổi 3580đ / tệ
đơn 1k - 
3000 tệ tỷ giá quy đổi 3560đ / tệ
đơn 3k - 10k tỷ giá quy đổi 3550đ/ tệ
đơn > 10k tệ có tỷ giá quy đổi 3540đ/ tệ

Mọi thanh toán thực hiện kể từ 0h ngày 15-03-2015 đều áp dụng mức quy đổi này.
Tỷ giá này sẽ áp dụng cho đến khi có thông báo chính thức mới nhất.

EasyOrder trân trọng thông báo

Easyorder thông báo (30-2-2015)
v/v Thay đổi tỷ giá Tệ / Vnđ
Tỷ giá VND/CNY chính thức tăng 20đ áp dụng từ ngày 03-03-2015 đến khi có thông báo tiếp theo. 
Cụ thể mức quy đổi mới sẽ như sau:

đơn 0 < 1
000 tệ tỷ giá quy đổi 3600đ / tệ
đơn 1k - 
3000 tệ tỷ giá quy đổi 3580đ / tệ
đơn 3k - 10k tỷ giá quy đổi 3560đ/ tệ
đơn > 10k tệ có tỷ giá quy đổi 3550đ/ tệ

Mọi thanh toán thực hiện kể từ 0h ngày 03-03-2015 đều áp dụng mức quy đổi này.
Tỷ giá này sẽ áp dụng cho đến khi có thông báo chính thức mới nhất.

EasyOrder trân trọng thông báo

Easyorder thông báo (28-11-2014)
v/v Thay đổi tỷ giá Tệ / Vnđ
Tỷ giá VND/CNY chính thức tăng 20đ áp dụng từ ngày 01-11-2014 đến khi có thông báo tiếp theo. 
Cụ thể mức quy đổi mới sẽ như sau:

đơn 0 < 1
000 tệ tỷ giá quy đổi 3580đ / tệ
đơn 1k - 
3000 tệ tỷ giá quy đổi 3560đ / tệ
đơn 3k - 10k tỷ giá quy đổi 3550đ/ tệ
đơn > 10k tệ có tỷ giá quy đổi 3540đ/ tệ

Mọi thanh toán thực hiện kể từ 0h ngày 01-11-2014 đều áp dụng mức quy đổi này.
Tỷ giá này sẽ áp dụng cho đến khi có thông báo chính thức mới nhất.

EasyOrder trân trọng thông báo

Easyorder thông báo (02-08-2014)
v/v Thay đổi tỷ giá Tệ / Vnđ
Tỷ giá VND/CNY chính thức tăng 20đ áp dụng từ ngày 10-08-2014 đến khi có thông báo tiếp theo. 
Cụ thể mức quy đổi mới sẽ như sau:

đơn 0 < 1
000 tệ tỷ giá quy đổi 3560đ / tệ
đơn 1k - 
3000 tệ tỷ giá quy đổi 3540đ / tệ
đơn 3k - 10k tỷ giá quy đổi 3530đ/ tệ
đơn > 10k tệ có tỷ giá quy đổi 3520đ/ tệ

Mọi thanh toán thực hiện kể từ 0h ngày 10-08-2014 đều áp dụng mức quy đổi này.
Tỷ giá này sẽ áp dụng cho đến khi có thông báo chính thức mới nhất.

EasyOrder trân trọng thông báo